អ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពី Mibolerone (ពិនិត្យមើលដំណក់)

 

  1.What Is Mibolerone(Cheque drops)? 
  2.Mibolerone Compounding Pharmacy
  3.Mibolerone bodybuilding use
  4.Mibolerone(Cheque Drops) effects
  5. Mibolerone half life
  6.Mibolerone cycle
  7. Mibolerone dosage
  8.Mibolerone side effects
  9.Mibolerone reviews
  10.Buy Mibolerone online

 


 

វីតាមីនម្សៅមីលីប៉ូរ៉ុន

 

 


ម្សៅមីម៉ូល្លរ៉ុន តួអក្សរមូលដ្ឋាន:

 

ឈ្មោះ: ម្សៅមីលប៊ឺរ៉ុន
CAS: 3704-9-4
រូបមន្តម៉ូលេគុល: C20H30O2
ទម្ងន់​ម៉ូលេគុល: 302.45
ចំណុចរលាយ: 168-171 ° C
ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ: ទូទឹកកក
color: ម្សៅពណ៌សឬពណ៌ខៀវ

 


 

1. What Is Mibolerone(Cheque drops)?aasraw

 

Mibolerone(cheque drops, Cas No.3704-9-4)also known as dimethylnortestosterone (DMNT),was first synthesized in 1963. Mibolerone was marketed by Upjohn with brand name Cheque Drops and Matenon, for use as a veterinary drug.It was indicated specifically as an oral treatment for prevention of estrus (heat) in adult female dogs(mibolerone dog).

Mibolerone is a veterinarian grade ថ្នាំ steroid អ៊ីបូឡា that was released in the 1960XCHARXs by Upjohn under the brand name Cheque Drops and later as Cheque Medicated Dog Food(mibolerone dog). The purpose of this steroid is to disrupt the menstrual cycle of a female dog(mibolerone dog) in order to prevent pregnancy. As with many anabolic steroid hormones, and this includes veterinarian grade, it wasnXCHARXt long after its inception that athletes and bodybuilders found a use(mibolerone bodybuilding).

 

Mibolerone Chemical Description
ឈ្មោះ Mibolerone,DMNT
ឈ្មោះ​យីហោ Cheque Drops,Matenon,Cheque Medicated Dog Food
CAS 3704-9-4
រូបមន្តម៉ូលេគុល C20H30O2
Structure Chart 3704-9-4
ទម្ងន់ម៉ូលេគុល 302.45
ចំណុចរលាយ 168-171 ° C
បណ្ដោះអាសន្នឧបករណ៍ផ្ទុក  Refrigerator
color ម្សៅពណ៌សឬពណ៌ខៀវ
ប្រភព www.aasraw.com
តម្លៃ សួរ
រូបភាព mibolerone(cheque drops) powder


About mibolerone bodybuilding use,mibolerone(Cheque drops) is one of the most powerful steroids ever made. It is also one of the most problematic steroids ever made in terms of side effects. This isn’t a steroid often used by novice bodybuilders or athletes. You’ll most commonly find its use limited to pre-fight or powerlifting competitions. Some bodybuilders will use it pre-contest to aid in the final weeks or in the off-season for an extra push, but it’s not a very common bodybuilding steroid. We’ll undertand more about this most powerful steroid mibolerone(Cheque drops) continue.


 

2. Mibolerone Compounding Pharmacyaasraw

 

Where is Mibolerone from? How to make Mibolerone(Cheque Drops)?

As mentioned before, Mibolerone is a vet-grade anabolic that was first created in the 1960s by a company called Upjohn. During this time period, it had an original name called Cheque Drops, but later on, it was changed to something different: Cheque Medicated Dog Food(mibolerone dog). The original reason this steroid was developed was to prevent female dogs from getting pregnant. It worked specifically to stop the menstrual cycle of female dogs, and it was and remains quite literally, a product designed with the intention of helping canines. However, as with many drugs with one purpose, human beings, specifically those in the arenas of athletics and bodybuilding, found it to be very useful for other reasons.

 

How much 4-DHEA gets converted to testosterone? | AASraw

 

About how to make mibolerone(Cheque Drops),mibolerone is relate to another famous used steroids Nandrolone. Mibolerone is an oral anabolic androgen, and it is derived from another popular steroid, Nandrolone. This is actually an altered from of Nandrolone. Cheque drops are created by simply adding an additional methyl group to the 7th and 17th position of the Nandrolone hormone. This added group at the 7th position makes it a lot more potent in terms of its androgenic effects, and it prevents the 5-alpha reductase enzyme from working. The additional group to the 17th position also protects the hormone from being damaged during oral ingestion. So technically, itXCHARXs considered a C17-alpha alkylated anabolic steroid.

With just these little, itty-bitty changes, it makes the Nandrolone hormone super potent and super powerful. It literally might be one of the most powerful steroid androgens ever created, so much so, that Upjohn actually says that Cheque Drops is approximately six times stronger than testosterone and almost three times as potent of an androgenic compound. Functionally, it seems to be much more powerful in those respects as well.

 


 

3. Mibolerone bodybuilding useaasraw

 

Mibolerone is used by bodybuilders, power lifters, strength athletes and fighters, all for the purpose of increasing aggression and performance on the day of competition.  Mibolerone(Cheque drops) are effective when used just 30 minutes before competition.  The user will experience increased aggression, focus and competitive drive. Although this steroid does not contain any direct stimulants, it displays a very noticeable action on CNS (Central Nervous System) through a sort of androgen overload.  This is the only reason this drug is used by athletes, as muscle gains are unnoticeable with this drug.

 

How much 4-DHEA gets converted to testosterone? | AASraw


Mibolerone is an oral anabolic steroid, structurally derived from nandrolone. This agent is specifically 7,17-dimethylated nandrolone, significantly more potent as an anabolic and androgenic agent than its non-methylated parent. Over the years, mibolerone has earned a reputation among bodybuilders as being one of the most powerful steorid ever made. This is correct in a technical sense, as it is one of only a select few commercial steroid products effective in microgram, not milligram, amounts. During standard animal assays, mibolerone was determined to have 41 times the anabolic activity of methyltestosterone when given orally. In contrast, it had only 18 times the androgenic activity. Although both properties are strongly pronounced with this agent, it retains a primarily anabolic character (in a relative sense). Estrogenic and progestational properties are also very pronounced with this drug, however. Among athletes it is most commonly applied during bulking phases of training, or to stimulate aggression before a workout or competition.

Mibolerone is not a steroid often used by novice bodybuilders or athletes.

 


 

4. Mibolerone(Cheque Drops) effectsaasraw

 

Without a doubt, the primary reasons that Mibolerone(Cheque Drops) is a popular drug is due to its highly potent androgenic effects, in other words, its capacity to enhance and strengthen aggression. This is why it’s a popular choice of fighters, combat athletes, and strength athletes, too. For those that are used to high levels of competition, it’s very obvious what it can do in terms of its effects; this makes it incredibly useful and practical. Contrary to popular belief, most anabolic steroids do not increase aggression. Sure, they can increase focus and enhance levels of testosterone leading to more focus and motivation, but as far as combative, angry aggression, few drugs have the effect that Miberlorone has. Aggression is by no means a bad thing, either. If you’re a level-headed, responsible person, you can make great use of aggression when used appropriately. However, if someone has a bad attitude, it would be an unwise decision to give them or allow them to use Mibolerone(Cheque Drops).

The primary reason anyone would use this sort of drug is, again, for the purpose of enhancing cognitive focus and aggression leading up to a fight or some other short burst, need-to-get-psyched-up type of contest. It’s very common athletes to take the drug leading up to a fight to get more aggressive in the gym, but bodybuilders will use it at the end of a contest diet prep to get through those final weeks from a cognitive perspective. In កីឡាកាយវប្បកម្ម, prep is very difficult, and in those last weeks where times tend to get toughest, there is always a need for that one last mental push, and Mibolerone(Cheque Drops) is able to do that for them. It should be noted that sustained use of it can lead to some aromatization, however, so water retention is a possibility. That said, it is something that can be controlled and isn’t as big of a deal in comparison to the other aspects that make prep so challenging.

In theory, Mibolerone(Cheque Drops) is a drug that would have some potent anabolic properties, but because of how dangerous it is for your health, it makes absolutely no sense to use this drug primarily for that purpose. That said, someone is much better off just taking it for the purpose of aggression, and again, that really is the only reason to take it given how dangerous it can be in so many other ways.

 


 

5. Mibolerone half lifeaasraw

 

Mibolerone(Cheque Drops) have a half-life of 4 hours(mibolerone half life), which is rather short (the time after which the drug and its effects leave the body of the user). This is why athletes are advised to use it just 20 minutes to 30 minutes prior to the time that they will require the boost.

 


 

6. Mibolerone cycleaasraw

 

There isnXCHARXt any real evidence anecdotal or otherwise that athletes are using Cheque drops in a XCHARXcycleXCHARX(mibolerone cycle)like it is common with other steroids.  It seems this steroid has staked a solid claim as the pre-event steroid of choice for increasing aggression and competitive drive.  However, no considerable gains in muscle mass can be achieved on this drug due to the fact it can only be used in short 2 week spans, in small mibolerone doses.  Any more time on it, or a heavier dose, and health concerns are imminent.

 


 

7. Mibolerone dosageaasraw

 

Mibolerone is commonly used about 30 minutes before a competition, because the drug features a short mibolerone half life. The mode of taking this medicine is sublingual ingesting, that is placing a tablet of Mibolerone under the tongue. This way of use allows to get the immediate aggression and strength increase. The action of this drug ends in about 4 hours, then the substance is removed from the human body.

A common mibolerone dosage is about 5 mgs of Mibolerone that should be taken 30 minutes before an important moment of training or competition. Usually, this drug is taken alone, no mibolerone cycle,without stacking with other remedies.

 

mibolerone cycle

Generally, unlike many other anabolic drugs, Mibolerone(Cheque drops)are not used during a cycle. This is only a pre-event steroid that makes the aggression and competitive drive stronger. A short course of administration and low mibolerone dosages make using Mibolerone for muscle gaining mass senseless. On the other side, taking it longer or in higher mibolerone dosages can promote health problems. As Mibolerone half life is quite short, the drug should be taken 30 minutes before competition.

If you really need to take this medicine, you can buy mibolerone online at our website at www.aasraw.com, but do not forget to take hepatoprotectors to decrease Mibolerone’s toxic action.

 


 

8. Mibolerone side effectsaasraw

 

Mibolerone side effects are numerous. This is one of the most powerful steroid and most dangerous anabolic steroids ever made. Because the mibolerone side effects are so strong this isn’t a steroid anyone should ever really use. There are several better options. The increased aggression say before a fight might be tempting, but risks will generally outweigh reward with this steroid. This doesn’t mean the individual will die, and it is possible for the mibolerone side effects to be avoided to a degree (they cannot be avoided completely).Mibolerone side effects may include:

 

Mibolerone side effects-Estrogenic :

Mibolerone is aromatized by the body, and is considered a highly estrogenic steroid due to its conversion to 7,17-dimethylestradiol (an estrogen with high biological activity). Gynecomastia may be a concern during treatment, especially when higher than normal therapeutic doses are used. At the same time water retention can become a problem, causing a notable loss of muscle definition as both subcutaneous water retention and fat levels build. To avoid strong estrogenic side effects, it may be necessary to use an anti-estrogen such as Nolvadex®. One may alternately use an aromatase inhibitor like Arimidex® (anastrozole), which is a more effective remedy for estrogen control. Aromatase inhibitors, however, can be quite expensive in comparison to standard estrogen maintenance therapies, and may also have negative effects on blood lipids.

It is of note that mibolerone also displays strong activity as a progestin in the body. The side effects associated with progesterone are similar to those of estrogen, including negative feedback inhibition of testosterone production and enhanced rate of fat storage. Progestins also augment the stimulatory effect of estrogens on mammary tissue growth. There appears to be a strong synergy between these two hormones here, such that gynecomastia might even occur with the help of progestins without excessive estrogen levels being present. The use of an anti-estrogen, which inhibits the estrogenic component of this disorder, is often sufficient to mitigate gynecomastia caused by mibolerone.

 

Mibolerone side effects-Androgenic:

The androgenic side effects of mibolerone can include acne, body hair growth and hair loss in men predisposed to male pattern baldness. The androgenic side effects of mibolerone may also include virilization symptoms in women; in fact, virilization at some level is almost assured.

For the male user genetics will determine the severity of the androgenic side effects. It’s also important to note this hormoneXCHARXs androgenicity cannot be reduced by the use of a 5-alpha reductase inhibitor like Finasteride; they will have no use.

 

Mibolearone side effects-Cardiovascular:

One of the worst ways to wreck your cardiovascular system is by taking Mibolearone. When you take them, they are going to make your cholesterol levels, especially your bad cholesterol, go through the roof. It is also going to make existing cardiovascular issues much worse. Keep all of these in mind when using Mibolearone. You should be eating a diet that supports good cardiovascular health, that means lots of omega fatty acids, fewer simple sugars and fewer saturated fats. Aside from the good dietary habits, an exercise routine that stresses cardio is also vital. If you’re someone that fits the description just mentioned, you should be just fine with Mibolearone.

However, if you’re someone with a really poor cardiovascular profile, this is another drug that you should just not try taking. Just in case, you can also take an antioxidant supplement to simply double-check that all of your bases are covered when using.

 

 

How much 4-DHEA gets converted to testosterone? | AASraw

 

Mibolerone side effects-Hepatotoxicity:

Mibolerone is a c17-alpha alkylated compound. This alteration protects the drug from deactivation by the liver, allowing a very high percentage of the drug entry into the bloodstream following oral administration. C17-alpha alkylated anabolic/androgenic steroids can be hepatotoxic. Prolonged or high exposure may result in liver damage. In rare instances life-threatening dysfunction may develop. It is advisable to visit a physician periodically during each cycle to monitor liver function and overall health. Intake of c17-alpha alkylated steroids is commonly limited to 6-8 weeks, in an effort to avoid escalating liver strain. Severe liver complications are rare given the periodic nature in which most people use oral anabolic/androgenic steroids, although cannot be excluded with this steroid, especially with high doses and/or prolonged administration periods. Note that U.S. prescribing information for mibolerone mentions only one human study being conducted on mibolerone, and that the study was terminated early due to high hepatotoxicity.

The use of a liver detoxification supplement such as Liver Stabil, Liv-52, or Essentiale Forte is advised while taking any hepatotoxic anabolic/androgenic steroids.

 

Mibolerone side effects-Testosterone Inhibition:

Mibolerone greatly suppresses natural testosterone production.

Mibolerone side effects-Others:

-Trouble sleeping or insomnia
-Trouble with bowel movements
-The whites of the eyes start turning yellow
-Lethargy
-High blood pressure
-Cessation of the menstrual cycle in women
-Vaginal secretion and clitoral enlargement in women
-Deepening of the voice in women
-It increases the risk of myocardial infarction
-It adversely affects triglycerides
-It greatly reduces endothelial relaxation

 


 

9. Mibolerone reviewsaasraw

 

Cheque drops, chemical name mibolerone,CAS No.3704-9-4, was originally produced as an aid in keeping female dogs from going into heat. Technically it is considered and androgen, however, mibolerone is also very progestational which is the mechanism for its effects in female dogs.In fact, mibolerone has about twice the affinity for the progesterone receptor as progesterone itself. This drug had a reputation as being a very potent steroid useful in attaining mass and for drastically increasing aggression. This drug is the nor-19 derivative of bolasterone and as nandrolone is more potent and more progestational than testosterone, so is the case with mibolerone compared to bolasterone. The addition of the methyl group at C-7 not only increases AR and PR activity but also increases the toxicity of the molecule. Mibolerone is a derivative of nortestosterone (nandrolone); however, it is not metabolized to a less potent dihydronandrolone metabolite due to the shielding effect of the 7-alpha methyl group.

Mibolerone considering as the most powerful steroid that produces desired results in an extremely short time span. However, this is only if the steroid is administered in the right dosage quantities, within time limits, and in the appropriate manner.

This is because mibolerone dosages were designed following practical experience and extensive scientific research. All in all, the product is genuine and effective, but should be used with great precaution.


 


 

10. Buy Mibolerone onlineaasraw

 

AASraw is a famous factory that provide many kinds of steroids raw powder online, provide mibolerone for sale online, Because Upjohn stopped producing Cheque drops many years ago, so not many bottles (if any at all) exist of the original product made by Upjohn.  Although legit Cheque Drops are hard to come by, there are plenty underground versions of mibolerone containing products that can be ordered from the underground market.  Price can vary, but, in the end, mg per mg this is a pretty expensive steroid as compared to others like Deca Durabolin and Dianabol. So many underground lab buy raw mibolerone for sale online to make the finished products.

 


 

0 ចុច Like
ចំនួនមើល 78

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នក។ សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលត្រឹមត្រូវ។ សូមបញ្ចូលសារ។

Captcha *